תקציר עסקה עבור מספר חוזה

פרטי הלקוח מס' זהות:  תאריך:   מנוי:   שם מוכרן: 

 

מספר נייד:

מס' נוסף:

מייל:

מספר ת.ז:

שם לקוח:

שם משפחה:

רחוב: בית: עיר:

המסלול שבחרת:

 • שם התוכנית: Multi 100 GB
 • נספח ההטבות: Multi 
 • שם מסלול:  Multi 100GB הטבת 24 חודשים ראשונים ב 25 ש"ח

מגבלות החבילה:

 • מוגבל עד 2,000 שיחות או 3000 דקות (הראשון מביניהם) השימוש בחריגה יחוייב על פי תעריפי התוכנית
 • שיחה מעל 120 דקות שיחה תחוייב החל מהדקה ה 120 על פי תעריפי התוכנית
 • מוגבל ל 3000 הודעות SMS השימוש בחריגה יחוייב על פי תעריפי התוכנית
 • מוגבל לנפח גלישה 100 GB, בסיום החבילה תתבצע עצירת גלישה
 • הודעות MMS אינם כלולות בחבילה ויחוייבו על פי תעריפי התוכנית
 • שיחות וידאו אינם כלולות בחבילה ויחוייבו על פי תעריפי התוכנית
 • החבילה אינה כוללת שיחות בתעריפי פרמיום
 • מחיר לשימושים בחול (ולאחר פתיחת השירות בכפות לחוזה) מפורט ב https://mobile.rami-levy.co.il/Page.aspx/10.
 • החברה רשאית להעלות את המחיר ללקוח בכל עת בכפוף לתנאי הרישיון ולתנאי הודעה מוקדמת.

טבלת תעריפים:

 דמי מנוי קבועים בתוכנית זו: 40 ₪.
 דמי מנוי חודשיים (ולאחר זיכוי של 15 ₪) לתקופת 24 החודשים הראשונים: 25 ₪.
 דמי מנוי חודשיים לאחר 24 החודשים הראשונים: 40 ₪.
 תעריף דקת שיחה בחריגה ממגבלות החבילה: 0.20   ₪.
 תעריף שיחת וידאו: 0.49   ₪.
 תעריף הודעת SMS בחריגה ממגבלות החבילה: 0.15   ₪.
 תעריף הודעת MMS (הודעת מולטימדיה): 0.15   ₪.
 שירות שיר בהמתנה: 9.90   ₪.
 דמי מעבר (תקף במעבר לתוכנית זו בלבד): 29.90 ₪.
 עמלה בגין תשלום חוזר: 19.90 ₪.
 עמלה בגין מכתב לתשלום שלא כובד: 29.90 ₪.
 עמלה בגין שליחות רגילה ללקוח: 49.90 ₪.

תאריכי סיום הטבה וזיכוי:

 • תאריך סיום הטבת מחיר 25 ש"ח הינו ב   או בתום 24 חודשים מיום חתימת חוזה זה (והמוקדם מביניהם).
 • תאריך תחילת תשלום מחיר מחירון של התוכנית 40 ש"ח: הינו ב   או בתום 24 חודשים מיום חתימת חוזה זה (והמוקדם מביניהם).

שים לב:

 • החיובים עבור החודש הראשון יהיו יחסיים בהתאם למועד הצטרפותך. למעט במקרים של חיובים בגין המכשיר וכן למעט חיובים חד פעמיים ו / או חיובים בגין שירות שיר בהמתנה ו / או חיובים בגין החלפת שיר ראשוני ו / או כל שירות אחר שאינו שירות המוגדר כ"שירות רט"ן בסיסי".
 • המנוי אינו רשאי להעביר, למכור או להשכיר לאחר את הקוים, כולם או מקצתם, בתמורה או שלא בתמורה, במישרין או בעקיפין, ו/או לתת בהם זכות שימוש לצד ג' כלשהו. פעולה בניגוד לאמור עלולה להביא לניתוק הקוים.
 • בעת מעבר לתוכנית זו ללקוח קיים יחול חיוב דמי מעבר בסך 29.90 ש"ח ויבוטלו כלל ההטבות והזיכויים שניתנו בתוכנית קודמת.
 • הפעלת התוכנית במקרה של שליחות לסים תיעשה לכל המאוחר שבעה ימים ממועד חתימת הסכם זה  (מצויין בראש העמוד). בכל מקרה תהא החברה רשאית (אך לא חייבת) לאפשר את הצירוף גם לאחר המועד הנ"ל לתוכנית זו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • כלל החיובים על המנוי יחולו גם במקרים בהם בוצע הפסקת שירות/ים ו / או ניתוק שירות/ים והפסקתם תיהיה רק במקרה של ניתוק מלא וקבוע של המנוי (סיום התקשרות) בלבד.
 • שים לב כי מחיר דמי המעבר המופיע הינו לתוכנית זו בלבד בכל מעבר לתוכנית אחרת יחול דמי מעבר בהתאם למחיר המופיע בעמוד עיקרי התוכנית אליה עובר המנוי.
 • אין כפל הטבות בתוכנית, ולפיכך מודגש ומובהר כי חידוש התוכנית (אף אם ייעשה וייחתם) לאותה התוכנית בה המנוי קיים לא יחדש את ההטבות הניתנות במסגרת התוכנית וההטבה תסתיים בתום תוקף ההטבה של חוזה ראשוני בתוכנית.
 • תיתכן טעות הנדסית ו / או מיחשובית בנוגע לתאריך סיום ההטבה ו / או תשלום תחילת מחיר מחירון כפי שנרשם לעיל, ומשכך מודגש ומובהר כי המועד היחידי הקובע לסיום ההטבה ו / או למועד תחילת תשלום מחיר מחירון הינו תום תקופת חודשי ההטבה מיום חתימת חוזה זה (והמוקדם מביניהם) כמצויין לעיל ב"תאריכי סיום הטבה וזיכוי".
 
הנני מודע ומסכים לכך שהמידע אשר נמסר על-ידי ו/או נאסף אודותיי במסגרת ההתקשרות עם החברה יישמר במאגר הרשום של החברה ובמאגר המרכזי הרשום של קבוצת רמי לוי למען ניהול, שיפור וייעול השירות, צרכים עסקיים ו/או שיווקיים ו/או סטטיסטיים ו/או שירותים נלווים אחרים ועיבוד המידע למטרות אלו, ולצורך שמירה על מטרות החברה והקבוצה בהתאם לכל חובה שבדין, ובפרט חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע וכי הוא נמסר מרצוני ובהסכמתי.
הנני מאשר קבלת מידע אודות הטבות, מבצעים, הנחות, הצעות שיווקיות וכדומה לשירותים ו/או מוצרים של קבוצת רמי לוי באמצעים דיגיטליים לרבות הודעה אלקטרונית, הודעת SMS וכדומה, וזאת כל עוד לא נתקבלה ממני כל הודעה אחרת בכתב או בכל אמצעי אחר שיתאפשר לי עם קבלת הודעות.

 

(כאמור לעיל, על סעיף זה יתאפשר סירוב/הסרת סימון בבאמצעות חיוג לטל' 159-9590500 ו / או  באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected])

 

הריני/ו מאשר/ים שקראתי/נו את תקציר העסקה וכן את טופס הגישה לשירותים וכן את ההסכמים הנספחים לתוכנית ההצטרפות לרבות נספח הסכם התקשרות ולאחר שקראתי/נו אותם בעיון אני חותם מרצוני החופשי בחתימתי זאת על החוזים הנ"ל כמו כן הנני מאשר שכלל החוזים והמסמכים נמסרו לי/נו במעמד זה, והנני מסכים/ים לתוכנם זאת לאחר שניתנה לי/נו הזדמנות סבירה לעיין בהם.

מסמך זה תקף ומחייב לאחר חתימת שני הצדדים ולאחר מסירת המסמך חתום לחברת רמי לוי תקשרת וקבלת אישור ביצוע המעבר בפועל.

שים לב!!! מאחר והחוזה הינו תוצר אוטומטי מערכתי של בחירת תוכניתך ולסימון בחירותיך במאפייני התוכנית, משכך הוספת מלל או פרשנות בגוף החתימה אסורה בהחלט והאמור במלל שכזה אינו מחייב אף צד, במקרה ובמיקום החתימה הוכנס מלל נוסף החתימה תחייבת את האמור בכתב הדפוס אך לא תשמש לצורכי פרשנות צד כלשהו בחוזה.

 

שם החותם: רן אפרתי
מנכ"ל - רמי לוי תקשורת

חתימה:                    

 
 

  

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.