תקציר עסקה עבור מספר חוזה 

פרטי הלקוח מס' זהות:  תאריך:   מנוי:  סוג מנוי  שם מוכרן: 

 

מספר נייד:

מס' נוסף:

מייל:

מספר ת.ז:

שם לקוח:

שם משפחה:

רחוב: בית: עיר:

המסלול שבחרת:

 • שם התוכנית: Kosher Extra Family + הטבת דמ"ש מדורג
 • שם מסלול: זול להיות בקשר Extra Family במחיר 24.00 ₪ למנוי במשך 24 חודשים ראשונים.
 • הטבת דמ"ש מדורג: במידה ובתוכנית קיימים  4 מנויים פעילים ומעלה (באותה התוכנית ושנחתמו יחד במעמד העסקה) המחיר יהיה 19 ₪ בלבד! למנוי במשך 24 החודשים הראשונים.

מגבלות החבילה:

 • מוגבל עד 2,000 שיחות או 5,000 דקות (הראשון מביניהם) השימוש בחריגה יחוייב על פי תעריפי התוכנית
 • שיחה מעל 120 דקות שיחה תחויב החל מהדקה ה 120 על פי תעריפי התוכנית
 • שיחות וידאו אינן כלולות בחבילה ויחוייבו על פי תעריפי התוכנית
 • החבילה אינה כוללת שיחות בתעריפי פרמיום
 • הטבת דמ"ש מדורג חלה רק על קבוצות בנות 4 מנויים. למשל, עבור קבוצה בת 7 מנויים הטבת הדמ"ש המדורג [19 ₪ למנוי] תחול רק על 4 מנויים. על יתר 3 המנויים יחולו תעריפי המסלול [24 ₪ למנוי]. דוגמא נוספת, עבור קבוצה בת 10 מנויים הטבת הדמ"ש המדורג [19 ₪ למנוי] תחול רק על 8 מנויים. על יתר 2 המנויים יחולו תעריפי המסלול [24 ₪ למנוי]. הכל עד לתום תקופת ההטבות.
 • ההטבות בתוכנית זו יהיו תקפות רק במידה וקיימים 4 מנויים ומעלה בתוכנית ספציפית זו (באותה התוכנית בלבד, שנחתמו במעמד העסקה ופעילים לאורך התקופה).במידה ובכל עת ומכל סיבה שהיא כמות המנויים הפעילה בתוכנית זו תרד מסך 4 מנויים, תבוטל הטבת דמ"ש מדורג באופן מיידי. למשל, 3 מנויים מתוך קבוצה בת 10 מנויים מתניידים. 4 מנויים בתוכנית יוסיפו ליהנות מהטבת דמ"ש מדורג [19 ₪ למנוי]. על יתר 3 המנויים שנותרו בתוכנית יחולו תעריפי המסלול [24 ₪ למנוי]. הכל עד לתום תקופת ההטבות. 
 • הטבת דמ"ש מדורג [19 ₪ למנוי] חלה על עד 12 מנויים מכסימום.על המנוי ה- 13 ואילך יחולו תעריפי המסלול [24 ₪ למנוי]. הכל עד לתום תקופת ההטבות. 
 • מחיר לשימושים בחול (ולאחר פתיחת השירות בכפות לחוזה) מפורט ב https://mobile.rami-levy.co.il/Page.aspx/10.
 • הצטרפות לתוכנית כשרה מותנית ברכישת סים כשר ובטלפון כשר התומך בדור 3 ומעלה.

טבלת תעריפים:

דמי מנוי קבועים לכל מנוי בתוכנית זו:

34 ₪.

הטבת המסלול: דמי מנוי חודשיים לכל מנוי (ולאחר זיכוי של 10 ₪) לתקופת 24 החודשים הראשונים:

24 ₪.

הטבת דמ"ש מדורג: דמי מנוי חודשיים לכל מנוי (ולאחר זיכוי של 15 ₪) לתקופת 24 החודשים הראשונים במידה וקיימים על אותו חשבונית 4 מנויים פעילים ומעלה:

19 ₪.

דמי מנוי חודשיים לאחר 24 החודשים הראשונים:

34 ₪.

תעריף דקת שיחה בחריגה ממגבלות החבילה:

0.20   ₪.

תעריף שיחת וידאו לדקת שיחה:

0.49   ₪.

מחיר לדקת שיחה בשבת ומועדי ישראל:

4 ₪.

דמי מעבר (תקף במעבר לתוכנית זו בלבד):

0 ₪.

עמלה בגין תשלום חוזר:

19.90 ₪.

עמלה בגין מכתב לתשלום שלא כובד:

29.90 ₪.

עמלה בגין שליחות רגילה ללקוח:

49.90 ₪.

דמי חיבור בכל הצטרפות למנוי:

49.90 ₪.

 

תאריכי סיום הטבה וזיכוי:

 • תאריך סיום הטבת מסלול זול להיות בקשר Extra Familyבמחיר 24 ש"ח למנוי, או תאריך סיום הטבת דמ"ש מדורג (מותנה ב 4 מנויים פעילים ומעלה באותה התוכנית - כלומר במחיר 19 ₪ למנוי) הינו ב   או בתום 24 חודשים מיום חתימת חוזה זה (המוקדם מביניהם).
 • תאריך תחילת תשלום מחיר מחירון של התוכנית 34 ₪ למנוי: הינו ב   או בתום 24 חודשים מיום חתימת חוזה זה (המוקדם מביניהם).

שים לב:

 • החיובים עבור החודש הראשון יהיו יחסיים בהתאם למועד הצטרפותך, למעט במקרים של חיובים בגין המכשיר וכן למעט חיובים חד פעמיים ו/או חיובים בגין שירות שיר בהמתנה ו/או חיובים בגין החלפת שיר ראשוני ו/או כל שירות אחר שאינו שירות המוגדר כ"שירות רט"ן בסיסי".
 • הפעלת התוכנית במקרה של שליחות לסים תיעשה לכל המאוחר שבעה ימים ממועד חתימת הסכם זה  (מצויין בראש העמוד). בכל מקרה תהא החברה רשאית (אך לא חייבת) לאפשר את הצירוף גם לאחר המועד הנ"ל לתוכנית זו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • כלל החיובים על המנוי יחולו גם במקרים בהם בוצע הפסקת שירות/ים ו/או ניתוק שירות/ים. הפסקתם תיהיה רק במקרה של ניתוק מלא וקבוע של המנוי (סיום התקשרות) בלבד.
 • שים לב כי מחיר דמי המעבר המופיע הינו לתוכנית זו בלבד. בכל מעבר לתוכנית אחרת יחולו דמי מעבר בהתאם למחיר המופיע בעמוד "עיקרי התוכנית" אליה עובר המנוי.
 • לא ניתן להצטרף לתוכנית לאחר תום תקופת התוכנית. לפיכך מודגש ומובהר כי חידוש התוכנית (אף אם ייעשה וייחתם) לאותה התוכנית בה המנוי קיים, לא יחדש את ההטבות הניתנות במסגרת התוכנית. ההטבה תסתיים בתום תוקף ההטבה של התקופה הראשונה של התוכנית.
 • תיתכן טעות הנדסית ו/או מיחשובית בנוגע לתאריך סיום ההטבה ו/או תשלום תחילת מחיר מחירון כפי שנרשם לעיל, ומשכך מודגש ומובהר כי המועד היחידי הקובע לסיום ההטבה ו/או למועד תחילת תשלום מחיר מחירון הינו תום תקופת חודשי ההטבה מיום חתימת חוזה זה כמצוין לעיל ב"תאריכי סיום הטבה וזיכוי".
 • ניתוק ו/או השהיית מנוי באותה התוכנית אשר יגרום לכמות המנויים הפעילה בתוכנית זו לרדת מסך 4 מנויים ומעלה (הפעילים בתוכנית זו) יגרום לביטול הטבת דמ"ש מדורג באופן מיידי.
הנני מודע ומסכים לכך שהמידע אשר נמסר על-ידי ו/או נאסף אודותיי במסגרת ההתקשרות עם החברה יישמר במאגר הרשום של החברה ובמאגר המרכזי הרשום של קבוצת רמי לוי למען ניהול, שיפור וייעול השירות, צרכים עסקיים ו/או שיווקיים ו/או סטטיסטיים ו/או שירותים נלווים אחרים ועיבוד המידע למטרות אלו, ולצורך שמירה על מטרות החברה והקבוצה בהתאם לכל חובה שבדין, ובפרט חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע וכי הוא נמסר מרצוני ובהסכמתי.
הנני מאשר קבלת מידע אודות הטבות, מבצעים, הנחות, הצעות שיווקיות וכדומה לשירותים ו/או מוצרים של קבוצת רמי לוי באמצעים דיגיטליים לרבות הודעה אלקטרונית, הודעת SMS וכדומה, וזאת כל עוד לא נתקבלה ממני כל הודעה אחרת בכתב או בכל אמצעי אחר שיתאפשר לי עם קבלת הודעות.

 

 

(כאמור לעיל, על סעיף זה יתאפשר סירוב/הסרת סימון בבאמצעות חיוג לטל' 159-9590500 ו / או  באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected])

 

הריני/ו מאשר/ים שקראתי/נו את תקציר העסקה וכן את טופס הגישה לשירותים וכן את ההסכמים הנספחים לתוכנית ההצטרפות לרבות נספח הסכם התקשרות ולאחר שקראתי/נו אותם בעיון אני חותם מרצוני החופשי בחתימתי זאת על החוזים הנ"ל. כמו כן הנני מאשר שכלל החוזים והמסמכים נמסרו לי/נו במעמד זה, והנני מסכים/ים לתוכנם זאת לאחר שניתנה לי/נו הזדמנות סבירה לעיין בהם.

מסמך זה תקף ומחייב לאחר חתימת שני הצדדים ולאחר מסירת המסמך חתום לחברת רמי לוי תקשרת וקבלת אישור ביצוע המעבר בפועל.

שים לב!!! מאחר והחוזה הינו תוצר אוטומטי מערכתי של בחירת תוכניתך ולסימון בחירותיך במאפייני התוכנית. משכך הוספת מלל או פרשנות בגוף החתימה אסורה בהחלט והאמור במלל שכזה אינו מחייב אף צד.

 

 

 

שם החותם: רן אפרתי
מנכ"ל - רמי לוי תקשורת

חתימה:                    

 
 

  

 

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.