New Generation 5G

תקציר עסקה עבור מספר חוזה

פרטי הלקוח מס' זהות:  תאריך:   מנוי:   שם מוכרן: 

 

מספר נייד:

מס' נוסף:

מייל:

מספר ת.ז:

שם לקוח:

שם משפחה:

רחוב: בית: עיר:

המסלול שבחרת:

מגבלות החבילה:

טבלת תעריפים:

 דמי מנוי בתוכנית זו: 49.00 ₪.
 תעריף דקת שיחה בחריגה ממגבלות החבילה: 0.20   ₪.
 תעריף שיחת וידאו: 0.49   ₪.
 תעריף הודעת SMS בחריגה ממגבלות החבילה: 0.15   ₪.
 תעריף הודעת MMS (הודעת מולטימדיה): 0.15   ₪.
 שירות שיר בהמתנה: 9.90   ₪.
 דמי מעבר (תקף במעבר לתוכנית זו בלבד): 0 ₪.
 עמלה בגין תשלום חוזר: 19.90 ₪.
 עמלה בגין מכתב לתשלום שלא כובד: 29.90 ₪.
 עמלה בגין שליחות רגילה ללקוח: 49.90 ₪.


שים לב:

הנני מודע ומסכים לכך שהמידע אשר נמסר על-ידי ו/או נאסף אודותיי במסגרת ההתקשרות עם החברה יישמר במאגר הרשום של החברה ובמאגר המרכזי הרשום של קבוצת רמי לוי למען ניהול, שיפור וייעול השירות, צרכים עסקיים ו/או שיווקיים ו/או סטטיסטיים ו/או שירותים נלווים אחרים ועיבוד המידע למטרות אלו, ולצורך שמירה על מטרות החברה והקבוצה בהתאם לכל חובה שבדין, ובפרט חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע וכי הוא נמסר מרצוני ובהסכמתי.
הנני מאשר קבלת מידע אודות הטבות, מבצעים, הנחות, הצעות שיווקיות וכדומה לשירותים ו/או מוצרים של קבוצת רמי לוי באמצעים דיגיטליים לרבות הודעה אלקטרונית, הודעת SMS וכדומה, וזאת כל עוד לא נתקבלה ממני כל הודעה אחרת בכתב או בכל אמצעי אחר שיתאפשר לי עם קבלת הודעות.

 

(כאמור לעיל, על סעיף זה יתאפשר סירוב/הסרת סימון בבאמצעות חיוג לטל' 159-9590500 ו / או  באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected])

הריני/ו מאשר/ים שקראתי/נו את תקציר העסקה וכן את טופס הגישה לשירותים וכן את ההסכמים הנספחים לתוכנית ההצטרפות לרבות נספח הסכם התקשרות ולאחר שקראתי/נו אותם בעיון אני חותם מרצוני החופשי בחתימתי זאת על החוזים הנ"ל כמו כן הנני מאשר שכלל החוזים והמסמכים נמסרו לי/נו במעמד זה, והנני מסכים/ים לתוכנם זאת לאחר שניתנה לי/נו הזדמנות סבירה לעיין בהם.

מסמך זה תקף ומחייב לאחר חתימת שני הצדדים ולאחר מסירת המסמך חתום לחברת רמי לוי תקשרת וקבלת אישור ביצוע המעבר בפועל.

שים לב!!! מאחר והחוזה הינו תוצר אוטומטי מערכתי של בחירת תוכניתך ולסימון בחירותיך במאפייני התוכנית, משכך הוספת מלל או פרשנות בגוף החתימה אסורה בהחלט והאמור במלל שכזה אינו מחייב אף צד, במקרה ובמיקום החתימה הוכנס מלל נוסף החתימה תחייבת את האמור בכתב הדפוס אך לא תשמש לצורכי פרשנות צד כלשהו בחוזה.

 

 

 

 

שם החותם: רן אפרתי
מנכ"ל - רמי לוי תקשורת

חתימה: